„Omnia tempus habent”

Vántus István Kortárs Zenei Napok 2011

Szerző: Illés Mária
Lapszám: 2012 január
 

Sze­ge­den 2011 no­vem­be­ré­ben új­ra el­jött az ide­je a kor­társ ze­nei fesz­ti­vál meg­ren­de­zé­sé­nek, ahogy negy­ven éve min­dig. Az öt­na­pos, 14-tôl 18-ig tar­tó prog­ram­so­ro­zat mos­tan­ra sû­rû­vé duz­zadt, ami a vá­ros zenemûvelôinek ügy­sze­re­tet­ét mu­tat­ja. Vántus ere­de­ti kon­cep­ci­ó­já­ban az es­ti kon­cer­tek mel­lett csak egy ze­nés be­szél­­getésbôl ki­bon­ta­ko­zó zeneszerzôi ön­arc­kép sze­re­pelt - idén Ki­rály Lász­ló mu­tat­ko­zott be Hol­lós Má­té­val be­szél­get­ve -, va­la­mint egy különbözô kor­osz­tá­lyo­kat fel­vo­nul­ta­tó nö­ven­dék­kon­cert. Má­ra négy kü­lön­­­bözô ok­ta­tá­si in­téz­mény szer­vez sa­ját kon­cer­tet: idén pél­dá­ul több Erasmus-ösz­tön­díjjal Sze­ge­den tar­tóz­ko­dó hall­ga­tó­tól is hal­lot­tunk ma­gyar mû­ve­ket. E szín­vo­na­las diákkoncertekbôl ki­emel­ném Balassa Sán­­dor Lá­da­fia al­bu­má­nak be­mu­ta­tá­sát, Durkó Zsolt Ludus stellarisának, va­la­mint Vántus Ist­ván zon­go­rá­ra írott Két kis da­rab­já­nak és Mad­ri­gál cí­mû kó­rus­mû­vé­nek meg­szó­lal­ta­tá­sát. A Sze­ged Vá­ros tá­mo­­ga­tá­sá­val több éve zaj­ló „Ze­nei Al­bum" so­­ro­zat élô ze­né­vel gaz­da­gí­tott ismeret­ter­jesz­tô dél­után­ját most Gár­do­nyi Zol­tán-nak szen­tel­ték. A szerzô meg­ka­pó mû­­vei kö­zül ki­emel­ke­dett az Öt Ril­ke-dal So­mogy­vári Tí­mea Zi­ta és Maczelka No­é­mi elô­adá­­sá­ban. Az idén a Var­ga Kár­oly ve­zet­te vá­ro­si kor­társ ze­nei ver­seny be tud­ta von­ni a kor­társ fesz­ti­vál han­gu­la­tá­ba a ze­nét nem ta­nu­ló di­á­ko­kat is.

Örö­münk­re szol­gált, hogy a hang­ver­se­nyek majd' mind­egyi­kén meg­szó­lalt Ván­tus-mû, pél­dá­ul az édes­apa em­lé­ké­re írott Quin­tetto d'Ottoni réz­fú­vós kvin­tett Bo­ros Jó­zsef, Pin­tér At­ti­la, Kál­mán Já­nos, Sasvári Csa­ba és Nagy Zsolt ré­vén, a Pa­ra­bo­la cí­mû csel­ló-zon­gora-darab Sin Ka­ta­lin és Ke­rek Fe­renc elô­­adásában, il­let­ve a Ku­li cí­mû dal Kiss And­rás és Kerényi Ma­ri­ann értô tol­má­cso­lá­sá­ban. Szép szám­mal sze­re­pel­tek más, Sze­ged­hez kötôdô szerzôk mû­vei is, pél­dá­ul a ze­­n­e­mû­vé­sze­ti kar do­cen­se­ként im­már kö­zé­jük tar­to­zó Tóth Pé­ter há­rom kó­rus­mû­­ve: a Gloria in excelsis, a Láng és a For true love. 2011-ben kiemelkedôen sok zene­szer­zô tisz­tel­te meg sze­mé­lyes je­len­lé­té­vel is a ren­­dez­vény­so­ro­za­tot.

A hétfôi és szer­dai kó­rus- és ka­ma­ra­hang­ver­­se­nyek há­rom kó­rus­blokk­ja kö­zül a ...can­ticum novum ének­együt­tes (kar­nagy: Ko­vács Gá­bor) Or­bán György-nek szen­tel­te mû­so­rát, a Bar­tók Bé­la Nôi Kar (kar­nagy: Ordasi Pé­­ter) Kocsár Miklós-nak. A Lassus Ének­­együt­tes (kar­nagy: Varjasi Gyu­la) négy szer­­zôtôl vá­lo­ga­tott mû­so­ra a Dies irae-tôl (Til­lai Au­rél) emel­ke­dett a Gloriáig (Tóth Pé­ter). Lí­rai, meditatív hang­vé­tel hat­ja át Ki­rály Lász­ló Luceat ei cí­mû hege­dû-zon­gora-darabját (Szecsôdi Fe­renc, Be­ne­dek­fi Ist­ván), Hu­szár La­jos pe­dig ma­ga zon­go­ráz­ta Notturnóját. Áhí­ta­tot su­gár­zott a gi­tá­rok­kal kí­sért Missa Brevis Ma­da­rász Iván-tól, H. Bá­lint Zsu­zsan­na (ének), va­la­mint Bo­zóki And­rea, Cser­enyec Dó­ra, Hartl Ben­­­ce és Güns­berger Ákos elôadásában. Két zon­­go­­ra­mû hang­zott el, Hol­lós Má­té Dop­pia­nója Zsig­mond Zol­tán és Zsigmondné Papp Éva pá­ro­sá­tól két zon­go­rán, és Kátai Lász­­ló Gloria tibi do­mi­ne cí­mû négy­ke­ze­se Ma­rik Er­zsé­bet és Váradi Krisz­ti­na elô­adá­sá­ban. Iga­zi cse­me­ge a fu­vo­lá­sok­nak Be­n­dek­fi Ist­ván Hu­mo­resque-je, amely most Var­ga La­u­ra, Csepregi Haj­nal­ka és Sza­bó Nor­­bert elô­adá­sában szó­lalt meg. Hor­váth Ba­lázs Gyivicsán György­nek és a Sze­ge­di Harsona­együt­tesnek aján­lot­ta Roundtrip cí­mû da­rab­ját. A szerzô ve­zény­le­té­vel meg­szó­la­ló, elek­t­ro­ni­kát is al­kal­ma­zó mû az el­vont szer­kesz­­­tett­ség és a po­pu­la­ri­tás iz­gal­mas öt­­vö­ze­te. El­hang­zott még Lendvay Ka­milló 2. vo­nós­né­gye­se a Kosztándi Vo­nós­né­gyes bri­li­áns elô­adásában, va­la­mint KA­RAI JÓ­ZSEF és SU­GÁR MIK­LÓS egy-egy mû­ve.

A ked­di beszélgetôs kon­cert há­zi­gaz­dá­ja idén egy há­zas­pár volt: Sik­ló­si Gá­bor ütô­mû­vész és S. Do­bos Már­ta he­ge­dû­mû­vész. Nyi­tás­ként együtt ját­szot­ták Dubrovay Lász­­ló Hat du­ó­ját, majd egy-egy ta­nít­vá­nyuk mu­tat­ko­zott be: Tor­nyai Pé­ter sa­ját, szel­le­mes He­ge­dû­du­ók cí­mû mû­vé­vel, va­­la­mint Mucsi Gergô Pertis Jenô Fél­be­ma­radt me­sék cí­mû da­rab­já­val. S. Do­bos Már­­ta egy­ko­ri ta­ná­rát idéz­te meg Kurtág Görgy Tre pezzijének elôadásával, zon­go­rán köz­re­mû­kö­dött Klebniczky György. Zá­rá­sul egy­részt Hol­lós Má­té Ka­me­ra­ze­ne cí­­mû mû­vét ját­szot­ta a ZMK Ütôhangszeres Együt­te­se, más­részt Vaj­da Já­nos szó­ra­koz­ta­tó Movie music cí­mû zon­go­ra­né­gye­sét - a ven­dég­lá­tó mel­lett - Kál­mán Csa­ba, Sin Ka­ta­lin és zon­go­rán Ke­rek Fe­renc.

A Vántus Ist­ván Tár­sa­ság V. Zeneszerzôi Ver­se­nyé­nek döntôjében öt szerzôtôl hat mû szó­lalt meg. Az I. dí­jat és a kö­zön­ség­dí­jat egy­aránt Zombola Pé­ter egy­sze­rû­sé­gé­ben is felemelô kó­rus­mû­ve, az Omnia tem­pus habent nyer­te el. A II. he­lye­zést Ott Re­zsô fa­fú­vós ka­ma­ra­da­rab­ja, a de­rûs Quar­tetto di primavera kap­ta, a III. he­lye­zett Szil­ágyi Mik­lós Ascendit Deus in jubilo cí­mû kó­ru­sa lett. Döntôbe ju­tott még két kó­rus­mû - Cser Ádám-tól az Adhesit pul­ve­ri anima mea és Ott Rezsô mun­ká­ja,  A kô és az em­ber -, meg egy ka­ma­ra­mû, DRA­­GONY TÍMEÁ-tól a Waves-cycle II. A mû­vek igé­nye­sen, ma­gas szín­vo­na­lon szó­lal­tak meg, há­la az elôadóknak: Var­ga La­u­ra (fu­vo­la), Steiler Ta­más (oboa), Maczák Já­nos és Zol­tán Pé­ter (kla­ri­nét), Vi­zso­lyi Lí­via (fa­gott), S. Do­bos Már­ta (he­ge­dû), Pes­ti Ágo­ta (gor­don­ka), Dra­gony Tí­mea (zon­go­ra) és a Cser Ádám ve­zet­te Victoria Ka­ma­ra­kó­rus mû­kö­dött köz­re a döntôben.

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.