Gratulálunk

Szerző:
Lapszám: 2012 március
 

Ugrin Gá­bor 80 éves

Kó­rus­kar­nagy. Gyu­lán szü­le­tett 1932. már­ci­us 13-án. Ta­nul­má­nya­it 1955 és 1959 kö­zött a bu­da­pes­ti Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Főiskola kar­ve­ze­tés sza­kán vé­gez­te. 1954-től 1978-ig kü­lön­fé­le is­ko­lák­ban (leg­hos­­szabb ide­ig, 1960 és 1978 kö­zött a bu­da­pes­ti Ve­res Pálné Gim­ná­zi­um­ban) mű­kö­dött ének­ta­nár­ként. 1969-ben a bu­da­pes­ti Bar­tók Bé­la Ze­ne­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la ta­ná­ra, 1985-ben a Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Főiskola do­cen­se lett. Pá­lya­fu­tá­sa so­rán szá­mos ének­kart ve­ze­tett (Cse­pe­li Mun­kás Kó­rus, Ta­ta­bá­nyai Bá­nyász Vegyeskar, Ma­gyar Ál­la­mi Ének­kar, Fővárosi Ének­kar). 1965 óta az If­jú Ze­ne­ba­rát­ok Köz­pon­ti Kó­ru­sá­nak kar­na­gya. 1978-tól a Ma­gyar Ko­dály Tár­sa­ság el­nök­sé­gi tag­ja. Mun­kás­sá­gát ki­lenc gim­ná­zi­u­mi tan­könyv és hét hang­le­mez fém­jel­zi. Liszt Fe­renc- és Ko­dály Zol­tán-dí­jas, a Bar­tók Béla-Pásztory Ditta-díj ki­tün­te­tett­je.

 

Petró Já­nos 75 éves

Zeneszerző, kar­mes­ter. Répceszemerén szü­le­tett 1937. már­ci­us 5-én. Ta­nul­má­nya­it 1956 és 1959 kö­zött a bu­da­pes­ti Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Főiskola karmesterképző sza­kán, Kórodi And­rás nö­ven­dé­ke­ként vé­gez­te. 1962-ben meg­ala­pí­tot­ta és at­tól kezd­ve ve­zet­te a Szom­bat­he­lyi Szim­fo­ni­kus Ze­ne­kart: 1974 és 1991 kö­zött főzeneigazgató, je­len­leg a Pan­non Szó­lis­ták ze­ne­ka­rá­nak mű­vé­sze­ti vezetője. Ne­vé­hez szá­mos kom­po­zí­ció ma­gyar­or­szá­gi be­mu­ta­tó­ja fűződik. A Ma­gyar Ál­la­mi Ope­ra­ház és a gra­zi Ope­ra ál­lan­dó ven­dég­kar­mes­te­re. Liszt- és Bar­tók Béla-Pásztory Ditta-díjas.

 

Sza­bó Lász­ló 75 éves

Kar­mes­ter. A cseh­szlo­vá­ki­ai Huszton szü­le­tett (ma: Uk­raj­na) 1937. már­ci­us 9-én. Ta­nul­má­nya­it 1957 és 1963 kö­zött a bu­da­pes­ti Liszt Fe­renc Ze­ne­mű­vé­sze­ti Főiskola kar­mes­ter­kép­ző sza­kán, Kórodi And­rás nö­ven­dé­ke­ként vé­gez­te. 1963-tól 1967-ig a deb­re­ce­ni Cso­ko­nai Szín­ház kar­mes­te­re, 1967 és 1970 kö­zött a pé­csi Nem­ze­ti Szín­ház első kar­mes­te­re, 1970-től is­mét Deb­re­cen­ben kar­mes­ter, 1971-től 1994-ig ugyan­ott az ope­ra­tár­su­lat főzeneigazgatója, köz­ben a deb­re­ce­ni MÁV Fil­har­mo­ni­kus Ze­ne­kar mű­vé­sze­ti ve­ze­tő­je és kar­na­gya. 1994 óta Eu­ró­pa-szer­te ope­ra­kar­mes­ter­ként ven­dég­sze­re­pel. A Cso­ko­nai Szín­ház örö­kös tag­ja. Liszt Fe­renc-, Cso­ko­nai- és Bar­tók Béla-Pásztory Ditta-díjas.

Impresszum, KAPCSOLAT , Közhasznúsági jelentés 2011, 2012, 2013, 2014, 1%

Minden jog fenntartva, ideértve különösen a honlap egészének vagy részének bármilyen eljárással történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését is.